2003 KENWORTH WITH 35-TON SLIDER

2003 Kenworth T800

419k miles

6NZ Engine

13 Speed Trans

Equipment : 2007 35-ton 3 stage Slider

Wheelbase : 280”

Axles : 20×46

Asking $205,000

Call or text 609-847-2486

30ton 30ton2 30ton3 30ton4 30ton5